SB SUS (Sleeve Anchor SUS) (Hex Domed Nuts SUS) ABPON CO., LTD.

SB SUS (Sleeve Anchor SUS)   (Hex Domed Nuts SUS)


  

 

SB SUS (Sleeve Anchor SUS) ផលិតចេញពីសំភារះដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ធានាដោយ AISI ស្តង់ដារ SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 គ្រឿងសំភារះមួយនេះគឺធន់នឹងការកាត់ច្រេះដោយសារធាតុគីមីនានា និងកត្តាផ្សេងៗទៀតវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខណះប្រភេទដែក DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

Made from high quality materials guaranteed by AISI standard SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 This material is well resistant to corrosion by chemicals and environment Depending on the characteristics of steel types DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127ບໍລິສັດ ແອັບປອນ ຈຳກັດ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນຊ່ຽວຊານດ້ານ ສະກູນ໋ອດ ແລະເຄື່ອງມື ໃນປະເທດໄທ ເຮົາຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍ ສະກູນ໋ອດເຫຼັກຕາມ ມາດຕະຖານສາກົນ ລວມເຖິງເຄມີພັນ ແລະເຄື່ອງມືຊ່າງປະເພດຕ່າງ ໆ ອີກຍັງຮັບສັ່ງຜະລິດສະກູນ໋ອດຂະໜາດພິເສດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ໂຮງງານນ໋ອດ ສິນຄ້າເຮົາມາດຕະຖານສາກົນ ລວມເຖິງ ເຄມີພັນ ແລະເຄື່ອງມືຊ່າງ ປະເພດຕ່າງ ໆ ອີກຍັງຮັບສັ່ງຜະລິດສະກູນ໋ອດຂະໜາດພິເສດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໂດຍມີປະສົບການກວ່າ 40 ປີ ປະກອບມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ ຄວບຄູ່ໄປກັບການພັດທະນາອົງກອນສືບຕໍ່ໄປ ເຮັດໃຫ້ ແອັບປອນ ມີລະບົບການບໍລິຫານຈັດການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ໂດຍມີສິນຄ້າຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະໜ້າປະທັບໃຈ ເພື່ອໃຫ້ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ, ສາງສິນຄ້າຂອງເຮົາ ເຊິ່ງມີພື້ນທີ່ກວ່າ 50.000 ຕາແມັດ ໄດ້ເກັບລວບລວມສິນຄ້າ ສະກູນ໋ອດໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ລວມເຖິງເຄື່ອງມືຊ່າງ ນານາຊະນິດ ສຳລັບວຽກງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະເພດ

ຜະລິດສະກູ, ຜະລິດ ສະຕັດ ສະແຕນເລສ, ສະຕັດ ສະແຕນເລສ, ສະກູເຫລັກສະແຕນເລດ,  ຕະປູ ຕອກເຫລັກ, ສີດ ໂຟມ ອຸດສາຫະກໍາ, ເຫຼັກ ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ

ABPON CO., LTD. Is the one-stop service provider for fasteners and hand tools with a wide range of fasteners and various industrial spare parts. Our factory is guaranteed by website ISO 9001: 2000 and RWTUV Systems GmbH (quality system) from an organization which is widely certified. We provide quality products. Our quality control is strictly managed by quality assurance department (QA).
In the section of laboratory, technicians are well qualified for the job with specific experience. They will check all the products to ensure that all products meet its specifications.

 

CONTACT US

Address
403, 405,407,409 Sipraya Rd, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.
Phone
+662 631 4400, +662 631 4260, +662 688 9888 (Auto 15 Lines), +662 688 9720.
E-mail
sales@abpon.com , piyanuch@abpon.com
Website
abpon.aecgateway.com, abpon.brandexdirectory.com, www.abpon.com

จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์

รถลากพาเลทชุบกัลวาไนซ์, จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ : ที.อาร์.วาย. แมชีเนอรี่ บจก.

 

 

รถลากพาเลทชุบกัลวาไนซ์

 

 

GALVANIZEDHANDPALLET TRUCK

 

Material of Wheel : Nylon/Polyurethane


รถลากพาเลท หรือที่รู้เราเรียกกันติดปากว่า แฮนด์ลิฟท์  นั้น คือ อุปกรณ๋ที่ไว้เคลื่อนย้ายพาเลทหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โดยการใช้ส่วนที่เรียกว่า "งา" ตักช้อนให้พาเลทหรือวัตถุลอยขึ้น แล้วลากเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นไปที่ต่างๆ ก่อนจะวางลง โดยคุณสมบัติของรถลากพาเลทหรือแฮนด์ลิฟท์นั้น คือ สามารถรับน้ำหนักได้มาก (ตั้งแต่ 2-3.5 ตัน) เคลื่อนย้ายง่าย และจัดเก็บง่าย

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


เราเป็นผู้จำหน่าย / เช่า / ซ่อมบริการ รถอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) (ไฟฟ้า /ดีเซล /แก๊ส) ยี่ห้อ Yale

2. รถยกสูง (Stacker)

3. รถยกลาก (Hand Pallet Truck)

4. รถกระเช้าไฟฟ้า (Aerial Working Platform)

รวมถึง จำหน่ายอะไหล่รถยก ยี่ห้อต่างๆ เช่น Yale, Toyota, Mitsubishi, UN, Heli เป็นต้น  นอกจากนี้ยังจำหน่ายอะไหล่รถลากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยางตัน ยางลม ลูกปืน แม่ปั๊มเบรค และซีลต่างๆครบวงจร

บริษัท ที.อาร์.วาย แมชีเนอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่า  ซ่อม และจำหน่ายรถ เพื่อใช้ในการยก ย้าย ขนถ่าย ลำเลียงสินค้า ที่ใช้ในสำนักงาน คลังสินค้า และโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการนิยมอย่างแพร่หลายอาทิเช่น รถยก (Forklift), รถยกสูง (Stacker) และรถยกลาก (Hand Pallet Truck) โดยทางบริษัทฯ มีการจำหน่ายและให้บริการ ดังนี้

1. รถเช่าบริการรถเช่าทั้งระยะสั้น  และระยะยาวในราคาเป็นกันเอง ดังนี้

    - รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) (ไฟฟ้า / ดีเซล / แก๊ส)

- รถยกสูง (Stacker)

- รถลากจูง (Tow Truck)

- รถยกลาก (Hand Pallet Truck)
2. จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift), รถโฟล์คลิฟท์ รถลากจูงไฟฟ้า (Electric Tow Truck), รถยกสูง (Stacker), รถยกลาก (Hand Pallet Truck) รุ่นต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และราคายุติธรรม
3. บริการซ่อมบริการซ่อมรถ เปลี่ยนซีล เปลี่ยนลูกปืน เปลี่ยนล้อ  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดี
4. จำหน่ายอะไหล่ จำหน่ายอะไหล่ รถยก (Forklift) ยี่ห้อต่างๆ, รถยกสูง (Stacker), รถยกลาก (Hand Pallet Truck) อย่างครบวงจร อาทิเช่น Hydraulic Pump, Oil Filter, Switch, Hose, ล้อ ยาง และซีลต่างๆ
5. ซ่อมบำรุง  บริการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นการทำสัญญารายเดือน / รายปี เพื่อเข้าตรวจเช็คสภาพรถตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบเสียหายใหญ่ที่อาจเกิดตามมาได้  รวมถึงส่งผลให้รถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
6. ทีมงานมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำ บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ
7. สำนักงานต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ มีสำนักงานต่างจังหวัดที่ปราจีนบุรี่  พร้อมให้บริการลูกค้าในด้านการเช่า ซ่อม และจำหน่ายรถ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการลูกค้า

 

สนใจติดต่อ
ที.อาร์.วาย. แมชีเนอรี่ บจก.
69/3 หมู่ 3 ซอยโรงหมี่ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : +668 1720 5980,+668 1624 6417,+662 1014504
โทรสาร : +662 101 4505
อีเมลล์ : trymach@hotmail.com,trymachinery@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : try-machinery.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.trymachinery.com

ผลิตอะไหล่เครื่องจักรยาง

สายยางซิลิโคน, ผลิตอะไหล่เครื่องจักรยาง : เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.


การใช้งานสายยางซิลิโคน ใช้สำหรับส่งผ่านของเหลว น้ำ ลม หรือสารเคมี เหมาะสำหรับวงการแพทย์ อาหาร และ เครื่องดื่ม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ห้องทดลอง เป็นชิ้นส่วนปะกอบเครื่องจักร โรงงานอุตสหกรรม และงานที่ใช้แรงดันไม่มาก งานที่ใช้เกี่ยวกับส่งผ่านความร้อนต่างๆ

คุณสมบัติสายยางซิลิโคน กันน้ำมัน ทนอุณหภูมิร้อนเย็น สภาพอากาศ โอโซน ได้ดีเยื่ยม สะอาด ปลอดภัย ไม่มีพิษ ไร้กลิ่น มีความยืดหยุ่นสูง เกรดอุตสาหกรรม ทนอุณหภูมิสูงได้ดีมาก

 

 

สายยางซิลิโคน (Silicone Tube)


ท่อยางซิลิโคน สายยางซิลิโคน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือใช้เป็นตัวส่งผ่านของเหลว ในอุตสาหกรรมต่างๆ

คุณสมบัติทั่วไปของ ท่อยางซิลิโคน ได้แก่

 


  • ทนอุณหภูมิ ตั้งแต่ - 60 องศาเซลเซียส ถึง 180 , 250 และ 300 องศาเซลเซียส

  • ผ่านมาตรฐาน ROHS , FDA21 CFR 177,2600

  • ทนต่อสภาพโอโซน

  •  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

 

เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.


SPP Industrial Rubber Company Limited. เป็นโรงงานผู้ผลิตอะไหล่เครื่องจักรยางทุกชนิดให้แก่ทุกอุตสาหกรรมการผลิต เช่น โอริงซิลิโคน โอริงไวตัน (O-RING), ซีลยางไวตัน ซีลยางซิลิโคน (Rubber SEAL), ปะเก็นยางไวตัน ปะเก็นยางซิลิโคน (GASKET), ยางดูดจับชิ้นงาน (VACUUM / Suction โอริงซิลิโคน cup), วีแพคกิ้ง (V-PACKING), ไดอะแฟรมยาง (DIAPHRAGM) ไดอะแฟรมยาง เสริมผ้าใบ ไดอะแฟรมเทปล่อน ไดอะแฟรมยางติดเทปล่อน และอื่นๆ ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า เช่น ยางเกรดทนความร้อนสูง (Heat Resistance) ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมใบรับรอง FDA ยางทนสารเคมี (Chemical Resistance) ยางทนต่อการเสียดสี ยางทนต่อสภาพอากาศ ยางเกรดทนน้ำมัน (Oil Resistance) ยางทนต่อกระแสไฟฟ้า (Anti Static Resistance) พร้อมใบรับรองจากกรมไฟฟ้า และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า และอายุการใช้งานที่ยืนยาว

ผลิตอะไหล่เครื่องจักรยาง อะไหล่เครื่องจักรยางทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักรยางคุณภาพ โอริงซิลิโคน โอริงไวตัน (O-RING) ซีลยางไวตัน ซีลยางซิลิโคน (Rubber SEAL)ยางไดอะแฟรม ไดอะแฟรมยาง ปะเก็นยาง ปะเก็นยางซิลิโคน ปะเก็นยางไวตัน ซีลยาง ซีลยางซิลิโคน ยางกันกระแทก ท่อยาง ยางดูด ยางครอบหม้อแปลง ยางแผ่น หล่อลูกกลิ้ง ยางบัตเตอร์ฟลายวาล์ว

 

สนใจติดต่อ

 

เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.
80/87 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : +662 8102317 , +662 8102 320
โทรสาร : +662 420 6482
อีเมลล์ : spp-contact@sppindus.com
เว็บไซต์ : sspspprubberparts.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : spprubberparts.com

ผลิตอะไหล่เครื่องจักรยาง

สายยางซิลิโคน, ผลิตอะไหล่เครื่องจักรยาง : เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.


การใช้งานสายยางซิลิโคน ใช้สำหรับส่งผ่านของเหลว น้ำ ลม หรือสารเคมี เหมาะสำหรับวงการแพทย์ อาหาร และ เครื่องดื่ม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ห้องทดลอง เป็นชิ้นส่วนปะกอบเครื่องจักร โรงงานอุตสหกรรม และงานที่ใช้แรงดันไม่มาก งานที่ใช้เกี่ยวกับส่งผ่านความร้อนต่างๆ

คุณสมบัติสายยางซิลิโคน กันน้ำมัน ทนอุณหภูมิร้อนเย็น สภาพอากาศ โอโซน ได้ดีเยื่ยม สะอาด ปลอดภัย ไม่มีพิษ ไร้กลิ่น มีความยืดหยุ่นสูง เกรดอุตสาหกรรม ทนอุณหภูมิสูงได้ดีมาก

 

 

สายยางซิลิโคน (Silicone Tube)


ท่อยางซิลิโคน สายยางซิลิโคน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือใช้เป็นตัวส่งผ่านของเหลว ในอุตสาหกรรมต่างๆ

คุณสมบัติทั่วไปของ ท่อยางซิลิโคน ได้แก่

 


  • ทนอุณหภูมิ ตั้งแต่ - 60 องศาเซลเซียส ถึง 180 , 250 และ 300 องศาเซลเซียส

  • ผ่านมาตรฐาน ROHS , FDA21 CFR 177,2600

  • ทนต่อสภาพโอโซน

  •  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

 

เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.


SPP Industrial Rubber Company Limited. เป็นโรงงานผู้ผลิตอะไหล่เครื่องจักรยางทุกชนิดให้แก่ทุกอุตสาหกรรมการผลิต เช่น โอริงซิลิโคน โอริงไวตัน (O-RING), ซีลยางไวตัน ซีลยางซิลิโคน (Rubber SEAL), ปะเก็นยางไวตัน ปะเก็นยางซิลิโคน (GASKET), ยางดูดจับชิ้นงาน (VACUUM / Suction cup), วีแพคกิ้ง (V-PACKING), ไดอะแฟรมยาง (DIAPHRAGM) ไดอะแฟรมยาง เสริมผ้าใบ ไดอะแฟรมเทปล่อน ไดอะแฟรมยางติดเทปล่อน และอื่นๆ ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า เช่น ยางเกรดทนความร้อนสูง (Heat Resistance) ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมใบรับรอง FDA ยางทนสารเคมี (Chemical Resistance) ยางทนต่อการเสียดสี ยางทนต่อสภาพอากาศ ยางเกรดทนน้ำมัน (Oil Resistance) ยางทนต่อกระแสไฟฟ้า (Anti Static Resistance) พร้อมใบรับรองจากกรมไฟฟ้า และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า และอายุการใช้งานที่ยืนยาว

ผลิตอะไหล่เครื่องจักรยาง อะไหล่เครื่องจักรยางทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักรยางคุณภาพ โอริงซิลิโคน โอริงไวตัน (O-RING) ผลิตอะไหล่เครื่องจักรยาง ซีลยางไวตัน ซีลยางซิลิโคน (Rubber SEAL)ยางไดอะแฟรม ไดอะแฟรมยาง ปะเก็นยาง ปะเก็นยางซิลิโคน ปะเก็นยางไวตัน ซีลยาง ซีลยางซิลิโคน ยางกันกระแทก ท่อยาง ยางดูด ยางครอบหม้อแปลง ยางแผ่น หล่อลูกกลิ้ง ยางบัตเตอร์ฟลายวาล์ว

 

สนใจติดต่อ

 

เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ บจก.
80/87 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : +662 8102317 , +662 8102 320
โทรสาร : +662 420 6482
อีเมลล์ : spp-contact@sppindus.com
เว็บไซต์ : sspspprubberparts.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : spprubberparts.com

บริการหาเครื่องจักรกลหนักจากประเทศญี่ปุ่น

HINO SH1E, บริการหาเครื่องจักรกลหนักจากประเทศญี่ปุ่น : พี.เจ ออโต้ พาร์ท บจก.

 

 

HINO SH1E

 

บริการหาเครื่องจักรกลหนักจากประเทศญี่ปุ่น บริการหารถขุดดิน รถตักดิน รถยกจากประเทศญี่ปุ่น บริการเครื่องจักรกลหนักจากประเทศญี่ปุ่น นำเข้ารถบรรทุกจากญี่ปุ่น นำเข้ารถแมคโครจากญี่ปุ่น จำหน่ายรถบรรทุกจากญี่ปุ่น นำเข้าเครื่องจักรกลหนักจากประเทศญี่ปุ่น จำหน่ายเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
บริษัท พี.เจ ออโต้ พาร์ท จำกัด


ผู้ให้บริการด้านการนำเข้ารถบรรทุก รถแมคโคร เครื่องมือหนัก จากประเทศญี่ปุ่น
ต้องการรถถรุ่นไหน ยี่ห้ออะไรหาได้ทุกชนิด

 

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
พี.เจ ออโต้ พาร์ท บจก.
1792-1, MibuOtu, Mibu-Machi, Shimotuga-Gum, Tochigi, Japan
โทรศัพท์ : +669 02621 5158,+628 221 7441
โทรสาร : +662 รถตักดิน 8221 7442
อีเมลล์ : newkor-alaiyont@hotmail.com
เว็บไซต์ : pjautoparts.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : pjautoparts.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15